Dokumenty szkolne2019-09-10  
Szkoła posiada dokumenty, które z każdym rokiem podlegają ewaluacji. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna zatwierdza:

 • Statut szkoły
 • Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
 • Program Wychowawczy
 • Koncepcję Pracy Zespołu
 • Plan Pracy Zespołu
 • Program Profilaktyki   
Poza tym w szkole opracowano:
 • Terminarz spotkań z rodzicami
 • Plan posiedzeń Rad Pedagogicznych
 • Raport Ewaluacji Wewnętrznej
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin przyznawania stypendium
 • Regulamin biblioteki
Wszystkie dokumenty są do wglądu w sekretariacie szkoły.


redaktor: administrator