Deklaracja dostępności2021-03-29  

Deklaracja dostępności

  Zespół Przedszkolno-Szkolny w Ruchocicach

Wstęp

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Ruchocicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma  zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Ruchocicach: www.ruchocice.bior.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22.04.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest na bieżąco aktualizowana

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- strona internetowa zawiera pliki niedostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- filmy nie posiadają alternatywy tekstowej,  nie posiadają napisów,

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Ułatwienia

Na stronie internetowej www.ruchocice.bior.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (niebieski okrąg znajdujący się po prawej górnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl+U.

Funkcje wtyczki:

- nawigacja klawiaturą,

- podświetlenie linków,

- zmiana rozmiaru tekstu,

- zwiększenie odstępu między tekstami,

- zmiana czcionki na bardziej czytelną,

- zwiększenie kursora,

- zmiana kontrastu,

- zatrzymanie animacji.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Gradzik adres e-mail spruchocice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 444 34 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy  czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Ruchocicach mieści się w budynku przy ulicy Poznańskiej 23, 62-073 Ruchocice.

W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza z oddziałami integracyjnymi.

Przed budynkiem szkoły, przy głównym parkingu, znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia (wejście główne, oraz wejście od strony bieżni). Przed wejściem głównym do szkoły znajduje się podjazd do wózków. Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi i administracji. W budynku szkoły nie ma toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych, nie ma wind, platform przyschodowych i pętli indukcyjnych. W placówce nie ma możliwości skorzystania  z tłumacz języka migowego, brak oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajduje się na I piętrze.

Poniżej przedstawiamy raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.  redaktor: administrator